BOÎTE DE 12 BOUTEILLE DE 33 CL

 

Bière blonde / Blond Beer 5,6% Vol - 32 EBU - 33 cl Houblons : Centennial - Barbe rouge

Servir frais entre 7 et 10 °

 

Bière refermentée en bouteille, non filtrée et non pasteurisée. Ingrédients : eau, orge, houblon, centennial et barbe rouge fruitée, levure, sucre / Bier opnieuw gefermenteerd in de fles, ongefilterd en ongepasteuriseerd. Ingrediënten: water, gerst, hop, centennial en fruitige rode baard, gist, suiker / Beer refermented in the bottle, unfiltered and unpasteurized. Ingredients: water, barley, hops, centennial, and fruity red beard, yeast, sugar / Bier in der Flasche erneut fermentiert, ungefiltert und nicht pasteurisiert. Zutaten: Wasser, Gerste, Hopfen, Centennial  und fruchtiger roter Bart, Hefe, Zucker / Birra rifermentata in bottiglia, non filtrata e non pastorizzata. Ingredienti: acqua, orzo, luppolo, centennial, barba rossa e fruttata, lievito, zuccheri / Cerveza re-fermentada en botella, sin filtrar y sin pasteurizar. Ingredientes: agua, cevada, lúpulo, centennial,  y barba roja afrutada, levadura, açúcar .

12 bouteilles 24H

25,00 €Prix